Outdoor sports logo

Obrada podataka

Privredno društvo OUTDOOR SPORTS D.O.O. Beograd-Zvezdara, sa sedištem u Beogradu, na adresi ul. Vojvode Bogdana 32, sprat VII, broj stana 20, MB 20910984, PIB 107987824 (u daljem tekstu Prodavac), u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, shodno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), pruža posetiocima i korisnicima njegovog sajta informacije koje se odnose na:

– Vrstu prikupljenih podataka o Posetiocu sajta ili Korisniku;

– Pravni osnov za prikupljanje podataka;

– Prirodu i svrhu obrade podataka;

– Period čuvanja prikupljenih podataka;

– Prenos podataka trećim licima;

– Prava Posetilaca sajta/Korisnika;

– Kontakt podatke Prodavca. 


Obrada podataka Posetilaca i Korisnika sajta biće vršena u sledećim slučajevima: prilikom posete internet stranici Prodavca, prilikom prihvatanja prijema newsletter-a i marketinškog materijala Prodavca, u slučaju registracije korisničkog naloga, i u cilju realizacije narudžbine sa sajta Prodavca (online kupovine). 


Sajt Prodavca je https: //outdoorsports.rs/ (u daljem tekstu: Sajt). 


  1) Obrada podataka prilikom posete internet stranici Prodavca, u slučaju prihvatanja prijema newsletter-a, i u slučaju registracije korisničkog naloga bez naručivanja robe/online kupovine.


Prilikom same posete Sajtu od strane Potrošača/Posetioca sajta (u daljem tekstu: Posetioci sajta), Sajt sakuplja sledeće informacije o svojim Posetiocima: ime domena sa kog je pristupljeno Sajtu, datum i  vreme odakle se pristupa Sajtu, URL adresa sa koje je pristupljeno na link Sajta i podatke koji su neophodni za izradu statističkih analiza (u daljem tekstu: Informacije). Podatak o mestu sa kojeg Posetilac sajta pristupa Sajtu (geolokacija) Prodavac će prikupiti samo u slučaju prethodnog dopuštenja Posetioca sajta da Sajt koristi ovaj podatak. 


Sajt ne prikuplja lične podatke Posetilaca sajta, osim u slučaju da Posetilac sajta registruje svoj korisnički nalog na Sajtu i u slučaju da se Posetilac sajta prijavi za prijem newslettera Prodavca, kada će Prodavac prikupljati, pored Informacija, i lične podatke Posetioca sajta, i to: e-mail adresu i ime Potrošača/Posetioca sajta. Ovi podaci se prikupljaju direktno od Posetioca sajta popunjavanjem kontakt obrazaca, ili saopštavanjem ovih podataka telefonskim putem ili putem e-maila.


Svrha obrade informacija o Posetiocima sajta je statističke prirode i ogleda se u merenju broja poseta Sajtu, merenja prosečnog vremena provedenog na Sajtu od strane Posetilaca sajta, uvidu u to koje su stranice na Sajtu pregledane od strane Posetilaca sajta, uvidu u odeljke na Sajtu na kojima se Posetioci sajta zadržavaju, uvidu u linkove koje Posetioci sajta koriste u slučaju dodavanja određenog proizvoda u korpu i uvidu u dosadašnju istoriju izvršene online kupovine Posetilaca sajta. Svrha obrade informacija u ovom slučaju je isključivo unapređenje kvaliteta Sajta i njegovog sadržaja, a ne lična identifikacija njegovih Posetilaca (u daljem tekstu: Svrha u slučaju posete Sajtu).


U slučaju registracije korisničkog naloga Posetioca sajta i/ili prijave Posetioca sajta za newsletter Prodavca, pristanak za obradu informacija se daje zarad prijema newsletter-a i drugog marketinškog materijala Prodavca, kao i radi informisanja Posetioca sajta o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama, novostima i ponudama Prodavca (Svrha u slučaju registracije korisničkog naloga i prijave za newsletter). U slučaju da se pojavi potreba za komunikacijom Posetioca sajta i Prodavca u cilju informisanja Posetioca sajta o napred navedenom, pristanak za obradu informacija će se odnositi i na sve podatke koje Prodavac prikupi od Posetioca sajta u komunikaciji sa njim. 


Saglasnost za prijem newslettera/marketinškog materijala ili kreiranje/posedovanje korisničkog profila na sajtu Prodavca Posetilac sajta može da opozove u svakom trenutku.

Napred pobrojane informacije o Posetiocima sajta obrađuju se od strane Prodavca na osnovu pristanka Posetioca sajta, datom u smislu člana 12. stav 1. tačka 1. ZZPL, a radi ostvarenja napred definisane Svrhe obrade podataka u slučaju posete sajtu i Svrhe u slučaju registracije korisničkog naloga i prijave za newsletter. 


  2) Obrada podataka prilikom naručivanja proizvoda na Sajtu

Potrošač/Posetilac sajta može vršiti online kupovinu na Sajtu u svojstvu registrovanog korisnika ili u svojstvu neregistrovanog korisnika. 


U slučaju da Potrošač/Posetilac sajta otvori korisnički profil na Sajtu i postane registrovani korisnik (u daljem tekstu: Registrovani korisnik), obrada podataka će uključivati sledeće lične podatke Registrovanog korisnika: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa prebivališta (naziv ulice, broj, mesto i poštanski broj mesta prebivališta). U slučaju da Registrovani korisnik želi da naruči proizvod na Sajtu, tada će, pored napred navedenih podataka, Prodavac prikupiti i podatak o adresi za isporuku proizvoda i broju telefona osobe zadužene za prijem naručenog proizvoda, ukoliko se ovi podaci razlikuju od podataka koji su registrovani u okviru profila Registrovanog korisnika. Registrovani korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim korisničkim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti. Prodavac nema pristup lozinkama Registrovanih korisnika, tako da je Registrovani korisnik isključivo odgovoran za zaštitu sopstvene lozinke. 


U slučaju da Potrošač/Posetilac sajta želi da izvrši online kupovinu na Sajtu bez otvaranja korisničkog profila, u tom slučaju će se isti smatrati neregistrovanim korisnikom (u daljem tekstu: Neregistrovani korisnik). Obrada podataka Neregistrovanog korisnika odnosi se na sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail adresa, adresa za isporuku proizvoda (naziv ulice, kućni broj, poštanski broj, mesto) i broj telefona kontakt osobe za prijem isporuke, koje će Prodavac dobiti direktno od Neregistrovanog korisnika. Ukoliko Neregistrovani korisnik ne pruži tražene podatke, obrada narudžbine i dostavljanje proizvoda neće biti realizovani. Neregistrovani korisnik isključivo odgovara za tačnost i potpunost podataka koje je saopštio Prodavcu u cilju realizacije njegove narudžbine. 


Obrada podataka Registrovanih i Neregistrovanih korisnika (u daljem tekstu zajedno označeni kao: Korisnici) je neophodna u cilju omogućavanja i izvršavanja online kupovine od strane Korisnika, odnosno izvršenja prava i obaveza Prodavca i Korisnika iz ugovora na daljinu, u slučaju da se plaćanje proizvoda vrši pouzećem (Svrha obrade podataka). Svrha obrade podataka uključuje: sve radnje koje je neophodno preduzeti i svu komunikaciju između Prodavca i Korisnika koju je potrebno voditi u cilju realizacije porudžbine (dostavljanje informacija o statusu porudžbine, obaveštenje Korisnika o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u pogledu narudžbine, its); omogućavanje Korisnicima da podnesu reklamacije i vrate robu, čuvanje liste željenih proizvoda sa Sajta koju Korisnik kreira, i otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotreba ili prevara koje se odnose na predmetnu kupovinu.


Pravni osnov za obradu podataka u slučaju online kupovine/zaključenja ugovora o prodaji na daljinu predstavlja član 12. stav 1. tačka 2. ZZPL.


Zaštita poverljivih podataka o platnoj transakciji 

U slučaju da Korisnik želi da izvrši plaćanje narudžbine platnom karticom putem interneta, isti će biti preusmeren na stranicu _____ banke, na kojoj se vrši unos podataka o kartici i vrši kompletan proces naplate porudžbine. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici Korisnika nisu dostupni sistemu Prodavca, tako da isti ne vrši obradu ovih podataka.


Čuvanje podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti Posetilaca sajta/Korisnika Prodavac će čuvati u roku _____________. 


Pravo na prenosivost podataka i njihovi primaoci 

Lične podatke Korisnika, i to podatke o njihovom imenu i prezimenu, adresi isporuke, e-mail adresi i broju telefona kontakt osobe za prijem isporuke, koje Prodavac dobije potvrdom narudžbine od strane Korisnika, Prodavac je ovlašćen da podeli sa svojim poslovnim saradnicima zaduženim za dostavljanje proizvoda, a u cilju realizacije kupovine proizvoda od strane Korisnika. Poslovni partneri Prodavca su ovlašćeni da koriste napred navedene podatke i da kontaktiraju Korisnika isključivo u svrhu isporuke konkretne pošiljke. 


Izmena svrhe obrade podataka o ličnosti

U slučaju izmene napred definisane svrhe obrade podataka Posetilaca sajta/Korisnika, Prodavac će pre započinjanja obrade podataka obavestiti iste o novoj svrsi. U slučaju gde je pristanak osnov zakonitosti obrade podataka, Prodavac je obavezan da prethodno dobije pristanak Posetioca sajta/Korisnika za obradu podataka u skladu sa novom svrhom.

 

Opoziv pristanka na obradu podataka

Posetilac sajta/Korisnik može u svakom trenutku opozvati svoj pristanak na obradu podataka (u daljem tekstu: Opoziv). 


Opoziv se vrši slanjem izričitog opoziva u pisanoj formi na e-mail adresu Prodavca naznačenu u odeljku „Kontakt podaci Prodavca“.


U slučaju da je pristanak za obradu podataka dat radi prijema newsletter-a, Opoziv se vrši sa odjavom prijema newsletter-a. Ova odjava se vrši uklanjanjem sa liste za prijem newsletter-a na internet stranici Prodavca, pozivanjem korisničke podrške Prodavca u cilju odjavljivanja, ili putem linka za odjavu newsletter-a, koji se nalazi na kraju svakog newsletter-a. 

Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre Opoziva. U slučaju Opoziva, Prodavac je dužan da obriše sve podatke o Potrošačima/Posetiocima sajta koje je prikupio pre Opoziva. 


Prava Posetioca sajta/Korisnika 

Posetilac sajta/Korisnik, kao lice na koje se podaci o ličnosti odnose (u daljem tekstu: Lice) ima sledeća prava:


Pravo na pristup, ispravku/dopunu i brisanje podataka

Lice ima sledeća prava: da zahteva da mu se omogući pristup podacima koji se na njega odnose. Pravo na pristup obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje beležaka; da od Prodavca zahteva da se njegovi netačni podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave; da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave; da zahteva brisanje svojih podataka onda kada ti podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe obrade, kada je opozvalo pristanak za obradu podataka, kada je podnelo prigovor na obradu podataka; kada je obrada podataka bila nezakonita, kao i kada ovi podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Prodavca. 


Pravo na ograničenje obrade podataka 

U slučaju kada Lice osporava tačnost svojih podataka, kada je obrada podataka nezakonita, kada podaci više nisu potrebnu Prodavcu, i kada je Lice podnelo prigovor na obradu podataka, Lice ima pravo da traži ograničenje obrade svojih podataka. U tom slučaju, Prodavac može samo da pohranjuje podatke. Bilo koja druga obrada takvih podataka, dozvoljena je samo na osnovu pristanka Lica, ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih lica.


Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučaju da je osnov zakonitosti obrade podataka pristanak Lica, isto je ovlašćeno da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka ako to smatra opravdanim. Prodavac je dužan da prekine obradu podataka Lica koje je podnelo prigovor, osim ako je Prodavac predočio Licu da u konkretnom slučaju postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama Lica ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.


Pravo na pritužbu 

Lice koje smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ZZPL, ima pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo Lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.


Kontakt podaci Prodavca

Ukoliko Posetilac sajta/Korisnik želi da kontaktira Prodavca, isto može učiniti slanjem e-maila na adresu: [email protected], odnosno pozivom na broj telefona: 011-4141-627. 

ŽENE
MUŠKARCI
DECA
AKSESOARI

Filteri

Sortiraj:
Brend
Brend
Aktivnosti
Aktivnosti
Žene
Žene
Muškarci
Muškarci