Outdoor sports logo

Odustajanje od kupovine

Prodavac je dužan da Potrošaču isporuči robu koja je saobrazna Ugovoru.

 

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna Ugovoru: ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model, ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja Ugovora, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

 

U suprotnom, smatra se da roba nije saobrazna Ugovoru. Odgovornost Prodavca za nesaobraznost robe Ugovoru (u daljem tekstu: Nesaobraznost) je dve godine od dana predaje robe Potrošaču ili trećem licu po njegovom ovlašćenju.

 

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Potrošač, nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine Ugovor u pogledu te robe.

 

Zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se Nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana predaje robe Potrošaču ili trećem licu po njegovom ovlašćenju, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se Nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida Ugovor. Ako se Nesaobraznost pojavi u napred navedenom roku i moguće je otkloniti je opravkom robe, za opravku je neophodna izričita saglasnost Potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna Ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je Nesaobraznost neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu Nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji Nesaobraznost koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač, i pored nepostojanja Neosaobraznosti ili postojanja neznatne Nesaobraznosti, raskinuo Ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida Ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

 

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe Prodavcu priloži dokumentaciju koja dolazi uz robu, original ili kopiju Ugovora o prodaji kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca.

 

Radi ostvarivanja svojih prava usled Nesaobraznosti i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, Potrošač može da izjavi reklamaciju Prodavcu. Reklamacija se izjavljuje usmeno na prodajnom mestu Prodavca (Tržni centar Rajićeva, ul. Kneza Mihaila br. 54, Beograd), pozivanjem broja telefona Prodavca: 011-4141-627, ili pisanim putem, dostavljanjem reklamacije u reklamacionom listu. Reklamacioni list Prodavca se nalazi na sledećem linku: Obrazac. Popunjeni reklamacioni list Potrošač dostavlja Prodavcu putem pošte, na adresu sa koje posluje Prodavac: OUTDOOR SPORTS DOO, ul. KNEZA MIHAILA 54 – TC RAJIĆEVA, 11000 BEOGRAD, ili slanjem istog na e-mail Prodavca: [email protected]. Bez obzira na način izjavljivanja reklamacije, Potrošač je dužan da uz reklamaciju dostavi i račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.) na uvid Prodavcu.

 

U slučaju da Potrošač zbog reklamacije vraća robu Prodavcu, istu može poslati putem kurirske službe City Express, u kom slučaju će troškove povrata robe snositi Prodavac.

 

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, dostavljaju se odmah nakon što je istekao okvirni rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda.

 

Reklamacije Potrošača na primljenu količinu proizvoda, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, na eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, šalju se odmah po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 8 dana od prijema paketa.

 

Prodavac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Prodavac bez odlaganja elektronskim putem izdaje Potrošaču potvrdu o prijemu reklamacije, u kojoj je naznačen broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Reklamacija Potrošača čuva se u evidenciji primljenih reklamacija kod Prodavca najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije.

 

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju (u daljem tekstu: Odgovor) mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Potrošač primi Odgovor i počinje da teče iznova kada Prodavac primi izjašnjenje Potrošača.

 

Nemogućnost Potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je za to dobio prethodnu pisanu saglasnost Potrošača. Kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore pomenutom zakonskom roku, Potrošač će dati ovu saglasnost u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema Odgovora. Ukoliko se Potrošač u ovom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Prodavca iz Odgovora.

 

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost Potrošača za produžetak roka, koja se evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Potrošač će ovu saglasnost dati u najkraćem mogućem roku.

 

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Prodavac se obavezuje da će svaku robu čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

 

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost robe, dok se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa karakteristikama robe, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrana roba zadovoljiti zahteve Potrošača u okviru propisanih karakteristika.

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju Prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu garancije u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

 

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi robe, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljene robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

 

U slučaju da Prodavac odbije reklamaciju, Potrošač je ovlašćen da podnese predlog za mirno rešenje potrošačkog spora Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarstvo će ovaj predlog dalje proslediti telu za vansudsko rešavanje potrošačkog spora, koje ima ulogu posrednika između Potrošača i Prodavca. Prodavac je obavezan da učestvuje u ovom postupku. Potrošač je ovlašćen na pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora isključivo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju Prodavcu, i to tek nakon prijema odgovora od Prodavca povodom izjavljene reklamacije.

ŽENE
MUŠKARCI
DECA
AKSESOARI

Filteri

Sortiraj:
Brend
Brend
Aktivnosti
Aktivnosti
Žene
Žene
Muškarci
Muškarci