Outdoor sports logo

POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. Politika privatnosti je sastavni deo ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača.

 2. Prodavac može periodično menjati i/ili dopunjavati ova Prava i obaveze prodavca i potrošača, te je na sajtu uvek objavljen ažurirani tekst važeći u momentu zaključenja Ugovora na daljinu. Osim ako je izričito navedeno drugačije, izmene i/ili dopune Uslova biće na snazi i primenjivaće se odmah nakon njihovog objavljivanja. Pristupanjem sajtu Potrošač potvrđuje da je saglasan sa važećim Pravima i obavezama prodavca i potrošača.

 3. Prodavac zadržava pravo da po sopstvenoj odluci prilagodi, ažurira podatke na sajtu ili ukloni sajt i/ili dostupne usluge, u celosti ili delom i bez prethodnog obaveštenja Potrošača i/ili trećih lica. 

 4. Prodavac nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju Potrošač i/ili treće lice pretrpi u slučaju izmene, brisanja ili nedostupnosti sajta i pratećih usluga, grešaka u radu sajta i/ili usluga ili usled virusa ili drugih zlonamernih softvera koji mogu biti instalirani na uređaju Potrošača i/ili trećeg lica tokom korišćenja sajta, bez obzira na razloge nastanka pobrojanih disfunkcionalnosti sajta i njihovo trajanje. Isključenje odgovornosti Prodavca za štetu odnosi se i na sve troškove održavanja, popravke ili ispravke hardvera ili softvera Potrošača i/ili trećeg lica koji su nastali/mogu nastati kao posledica disfunkcionalnosti sajta Prodavca.

 5. Sajt Prodavca može sadržavati veze ka sajtovima ili veb-stranicama kojima ne upravlja Prodavac, te isti nema kontrolu nad  tim sajtovima/veb-stranicama trećih strana i nije odgovoran za njihovu dostupnost. Ukoliko je Prodavac postavio link prema drugom sajtu, ta okolnost ne podrazumeva to da isti podržava, sponzoriše ili na drugi način promoviše ili pomaže taj sajt, niti da je odgovoran za informacije, sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom sajtu ili preko njega. Prodavac ne preuzima odgovornost za onlajn prenos govora, slika ili podataka ili za drugi oblik prenosa preko bilo kog uvezanog sajta. Prodavac ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica pristupa drugom sajtu preko te veze ili usled korišćenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom sajtu ili preko njega.

 6. Prodavac isključuje odgovornost za običnu nepažnju u pogledu bilo koje štete po bilo kojem osnovu.

 7. Potrošač i/ili treće lice ne sme koristiti sajt u nezakonite svrhe ili na nezakonit način. Nezakonito ili neovlašćeno korišćenje sajta podrazumeva korišćenje sajta na način kojim se krše merodavni propisi i/ili odredbe ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača i ostalih uslova korišćenja, uključujući, ali se ne ograničavjući na povredu autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine, povredu poslovne tajne ili povredu privatnosti i drugih prava ličnosti.

 8. Prodavac zadržava pravo da ograniči ili prekine pristup ovom sajtu i/ili odgovarajućim uslugama Potrošaču i/ili trećem licu koji Sajt koriste u nezakonite svrhe ili na nezakonit način.

 9. Bez prethodne pisane dozvole Prodavca nije dozvoljeno umnožavanje bilo kojeg materijala dostupnog preko sajta, na bilo koji način, uključujući ali se ne ograničavajući na preuzimanje, redistribuiranje i indeksiranje materijala ili bilo koje srodne radnje, bilo manuelno ili korišćenjem automatizovanih sistema ili tehnologija. 

 10. Potrošač/korisnik sajta će nadoknaditi štetu Prodavcu i/ili trećim licima u pogledu bilo kakvih zahteva, potraživanja ili tužbi Prodavca i/ili trećih lica koje je uzrokovalo nezakonito ili neovlašćeno korišćenje ovog sajta od strane Potrošača/korisnika sajta, ili u vezi sa njim. Naknada štete iz ovog člana podrazumeva naknadu celokupne štete koja nastane kao posledica nezakonitog ili neovlašćenog korišćenja ovog sajta ili u vezi sa njegovim korišćenjem, i ista uključuje i sudske, advokatske i sve druge troškove koji se mogu javiti kao posledica ovakvog korišćenja sajta.

 11. U slučaju da dođe do povrede obaveza iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, Prodavac ima pravo da prekine primenu ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, odnosno dodatnih uslova korišćenja, kao i da obustavi pristup sajtu, ne ostavljajući dodatni period za otklanjanje povrede. Nakon takvog prekida, Potrošač/korisnik sajta je obavezan da odmah prestane sa korišćenjem sajta.

 12. Ova Prava i obaveze prodavca i potrošača primenjuju se i tumače u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije.

 13. Sve sporove koji se jave u vezi sa ovim Pravima i obavezama prodavca i potrošača, uključujući i sporove koji se jave u vezi sa praktičnom primenom, tumačenjem, izvršavanjem, povredom ili prekidom njihovog ugovornog odnosa i pravnim posledicama koje nastaju iz toga, Prodavac i Potrošač i/ili treće lice nastojaće da reše mirnim putem, a ukoliko sporazum ne bude postignut, spor će rešavati nadležni sud u Beogradu.
ŽENE
MUŠKARCI
DECA
AKSESOARI

Filteri

Sortiraj:
Brend
Brend
Aktivnosti
Aktivnosti
Žene
Žene
Muškarci
Muškarci